Klimat & Miljö

 

Naturskyddsföreningen är en remissinstans.Naturskyddsföreningen i Trelleborg bevakar pågående planärenden i Trelleborgs kommun och upprättar yttrande över dessa, när så bedöms viktigt utifrån våra värderingar.

Befintliga värden utgör grunden
Naturskyddsföreningen i Trelleborg hävdar som en grundläggande princip att planer skall struktureras så att befintliga värden tas till vara och får bilda grund i planeringen. Detta handlar då både om natur- och kulturvård, vars värden alltför ofta i Trelleborg får stå tillbaka för kommersiella intressen i kommunens planering. Inte ens områden som i kommunens naturvårdsplan angivits som särskilt skyddsvärda eller områden som redan avsatts som parkmark går emellanåt fria från att helt eller delvis exploateras.

Yttrande om översiktsplaner
Förutom detaljplaner yttrar vi oss om översiktsplaner. I de sistnämnda ingår bl.a. ur miljösynpunkt problematiska vägdragningar. Här har hamnens expansionsintresse fått breda ut sig på bekostnad av boendemiljön t.ex. på östra stranden. Den föreslagna ringvägen går först rakt österut bort från Trelleborg och tar sedan sikte på området norr om Skegrie. Vi menar att detta inte är en ringväg i dess rätta funktion och bemärkelse.

Frikostiga dispenser är en risk
Kustzonen i Trelleborg är attraktiv för ytterligare bebyggelse. Strandskyddszonen på 100 meter är efter lagändring numera en fråga där kommunen i större utsträckning kan ge dispens och tillåta bebyggelse. Naturskyddsföreningen ser risk för att alltför frikostiga dispenser kan försvåra allmänhetens tillgänglighet till kusten och skada naturvärden.
Även om det finns exempel på befintlig strandnära bebyggelse lägre över havsnivån än nu gällande rekommendationer, finns det ingen anledning att tillåta ytterligare sådan med tanke på pågående klimatförändringar och därigenom stigande havsvattenivåer.